Tin tức Đoàn ủy bệnh viện

Hội nghị Học tập, quán triệt nghị quyết Đại Hội XII của Đảng
[ Cập nhật vào ngày (26/08/2016) ]

Đảng Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời kết hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức lao động của bệnh viện


Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường trực Huyện uỷ, ngày 11,12 và 15 tháng 8 năm 2016, Đảng uỷ Bệnh viện đa khoa khu vực Trần Văn Thời kết hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đến dự và triển khai Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ và đồng chí Trần Hữu Tý, phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ huyện Trần Văn Thời.

Hội nghị được tổ chức thành 2 lớp. Lớp 1, thời gian một ngày rưởi, dành cho tất cả đảng viên. Lớp 2 thời gian một ngày, dành cho đối tượng đoàn viên, viên chức, lao động ngoài Đảng và các đảng viên còn lại chưa tham gia lớp 1. Tham gia Hội nghị, các học viên được tiếp thu 3 chuyên đề cụ thể như sau:

- Chuyên đề 1Những nội dung cơ bản của báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng, bao gồm những vấn đề cơ bản: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện NQ Đại hội XI, và nhìn lại 30 năm đổi mới. Mục tiêu nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước năm năm (2016-2020). Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực. Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc VN XHCN trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Phát huy dân chủ XHCN bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

- Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011 -2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, bao gồm những vấn đề cơ bản: Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện.       

- Chuyên đề 3: Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gồm những vấn đề cơ bản: Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI). Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI).

Sau Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề, tất cả các học viên phải bài thu hoạch theo theo đúng quy định.

 
Hải Lâm

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc