Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn

Thành lập Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) bệnh viện gồm các ông/bà có tên sau đây:

1.       BS. Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng.

2.       BS. Hà Thanh Sơn, Phó giấm đốc, phó Chủ tịch Hội đồng.

3.       CN. Phạm Thị Lệ Thủy, Trưởng Khoa KSNK, Thư ký.

* Các thành viên gồm

4.       BS. Trần Hải Lâm, Trưởng Phòng KHTH

5.       CN. Đặng Văn Hiếu, Trưởng Phòng Điều dưỡng

6.       BS. Nguyễn Hoàng Kiếm, Trưởng Phòng TCHC

7.       CN. Nguyễn Hiền Năng, Phụ trách KT

8.       BS. Kiều Văn Cường, Trưởng khoa Khám bệnh

9.       BS. Nguyễn Thanh Truyền, Trưởng khoa CC-HSTC và CĐ  

10.   BS. Phạm Văn Hoàng, P.Trưởng khoa Nội     

11.   BS. Trần Văn Phúc, Trưởng khoa Nhi   

12.   BS. Nguyễn Văn An, Trưởng khoa Ngoại

13.   BS. Hoàng Thị Loan, Trưởng khoa Nhiễm

    14. BS. Nguyễn Văn Dũ, Trưởng khoa PT-GMHS

15. BS. Hồ Hồng Phượng, Trưởng Khoa Sản

16. BS. Nguyễn Hồng Xuyên, Trưởng Khoa Xét Nghiệm

17. DS. Nguyễn Hữu Nghị, Trưởng khoa Dược
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc