Hội đồng Điều dưỡng

Thành lập hội đồng điều dưỡng gồm các ông (bà) có tên sau đây:

     

1.Ông Hà Thanh Sơn                       P.Giám đốc                            Chủ tịch Hội đồng

2. Ông. Đặng Văn Hiếu                   TP. Điều dưỡng                    Phó Chủ tịch thường trực

3.Bà Dương Ngọc Nguyên              PTP. Điều dưỡng                  Phó chủ tịch, thư ký

4. Ông Trần Hải Lâm                       TP. KHTH                             Ủy viên

5. Ông Nguyễn Hoàng Kiếm          TP. TCHC                              Ủy viên

6. Bà Tô Thị Ái                                 PTP.TCKT                            Ủy viên

7. Ông Nguyễn Hữu Nghị               TK Dược                                Ủy viên

8. Ông Nguyễn Thanh Truyền        TK.CC-HSTC-CĐ                 Ủy viên

9. Ông Phạm Văn Hoàng                PTK.Nội tổng hợp                Ủy viên

10. Ông Nguyễn Văn An                 TK. Ngoại tổng hợp             Ủy viên

11.Bà Phạm Thị Lệ Thủy                TK KSNK                              Ủy viên

12. Ông Nguyễn Quốc Khánh        ĐDTK CC-HSTC-CĐ          Ủy viên

13. Bà Ngô Thị Phượng                   ĐDTK. Nội tổng hợp           Ủy viên

14. Ông Hồ Thanh Phong                ĐDTK Nhi                            Ủy viên

15. Ông Trần Hoàng Hiển               ĐDTK Nhiễm                       Ủy viên

16. Ông Nguyễn Quốc Hận             ĐDTK. Ngoại tổng hợp       Ủy viên

17. Ông Võ Huỳnh Lân                   ĐDTK. PT-GMHS                Ủy viên

18. Bà Trương Kiều Duyên            ĐDTK Sản                            Ủy viên

19.Bà Trương Ngọc Thơ                 ĐDTK. LCK                         Ủy viên

20.Bà Võ Diễm Phúc                       ĐDTK YDCT                        Ủy viên

21.Bà Phạm Cẩm Nình                    ĐDTK Khám bệnh               Ủy viên

22.Ông Huỳnh Văn Đắc                  ĐDTK CĐHA                       Ủy viên

23.Ông Nguyễn Hoàng Hân           ĐDTK Xét nghiệm               Ủy viên

24. Ông Lê Tấn Đức                        ĐDTK KSNK                        Ủy viên

25. Bà Nguyễn Ngọc Thảo             ĐDTK Dinh dưỡng              Ủy viên


tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc