Quản Lý Chất Lượng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày 12/11/2019, Sở Y tế Cà Mau tiến hành Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019 đối với Bệnh viện đa khoa Trần Văn thời theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Giám đốc bệnh viện thông báo Kiểm tra, Đánh giá chất lượng năm 2019 như sau:

Ngày 04/12/2018, Đoàn Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện của Sở Y tế Cà Mau tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0.

THÔNG BÁO Kết quả Đánh giá chất lượng Bệnh viện, năm 2017

Ngày 20/12/2017, Đoàn Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện của Sở Y tế Cà Mau tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Giám đốc bệnh viện thông báo kết quả đánh giá chất lượng năm 2017 của Sở Y tế đối với Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời như sau:
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

\\