CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

QĐ CÔNG KHAI DTNS 2021

/Portals/0/QĐ công khai DTNS 2021.pdf

CÔNG KHAI DTNS QUÝ I NĂM 2021

/Portals/0/CÔNG KHAI DTNS QUÝ I NĂM 2021.pdf

CÔNG KHAI 9 THÁNG NĂM 2021

/Portals/0/Công khai 09 tháng 2021.pdf

CÔNG KHAI QUÝ III NĂM 2021

/Portals/0/công khai quý III 2021.pdf

CÔNG KHAI THU CHI  NĂM 2021

/Portals/0/công khai thu chi năm 2021.pdf

CÔNG KHAI  CHI QUÝ IV NĂM 2021

/Portals/0/công khai thu chi quý IV năm 2021.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..